Guillamon, Julià, La ciutat interrompuda, De la contracultura a la Barcelona postolímpica, Barcelona, La Magrana, 2001.

Llibres i transició a la web sense nom